Verkiezingsprogramma en uitgangspunten van Hart voor Vrijheid Tynaarlo

Hart voor Vrijheid
 
(nieuwe politieke partij in Tynaarlo)

Afdeling Tynaarlo van Hart voor Vrijheid bestaat nog maar kort. We hebben nog niet over alle onderwerpen heel diep nagedacht. Maar we zijn druk bezig!

Algemene uitgangspunten
Hart voor Vrijheid maakt zich hard voor het behoud van individuele grondrechten en voor het versterken van onze democratische rechtsstaat. Burgers, ondernemers en specialisten op allerlei gebied worden nu onvoldoende gehoord (en zelfs gecensureerd) waardoor bij velen het vertrouwen in de politiek enorm is gedaald. Dit moet worden hersteld. Behoud van vrije keuze en lichamelijke integriteit is cruciaal, net als het realiseren van verbindingen en het tegengaan van polarisatie. Meer betrokkenheid van de burger bij overheidsbeslissingen moet worden gerealiseerd door middel van échte participatie.

 Echte verandering in de politieke cultuur zal ‘van onderop’ moeten komen: een politiek-maatschappelijke transitie vanuit liefdevolle verbondenheid en engagement. Van belang hierbij zijn de individuele vrijheid, waardigheid en autonomie van elke burger en een open onderlinge samenwerking met andere partijen. Politieke integriteit is voorwaarde voor de transitie die Hart voor Vrijheid nastreeft. Een voor iedereen begrijpelijke samenleving met minder regels (zeker voor kleine ondernemers) is het uitgangspunt en Hart voor Vrijheid zet zich in om dit landelijk én lokaal te verwezenlijken.

Enige speerpunten 

 Covid19
Onmiddellijk stoppen met de maatschappij-ontregelende corona-‘maatregelen’ i.v.m. het enorme verlies aan ‘levensjaren in goede gezondheid’ (qaly’s) de afgelopen twee jaar. De huisarts als eerstelijnszorg bepaalt of iemand is geïnfecteerd of niet. QR-paspoort en vaccinatiedwang zijn immoreel en burgerrechtelijk onacceptabel.

  Vrijheid
Vrije keuze wat betreft de huidige vaccinaties, en vrije keuze in het navolgen van regeringsadviezen inzake mondkapjes en anderhalve meter. Lichamelijke integriteit en autonomie zijn een grondrecht. Uitsluiting van maatschappelijke toegang (waar dan ook in Tynaarlo) is ontoelaatbaar.
Realiseren van verbindende communicatie in deze discussie (in plaats van polariserend).

  Herstel economische schade 
Extra financiële middelen voor herstel van horeca, toerisme, cultuur en aan alle andere door de Covid19-maatregelen getroffen sectoren.

 Maatschappelijk
Voor een open samenleving. Het stimuleren en ondersteunen van lokale initiatieven en ondernemers die onze gemeenschap verrijken.  Stimuleren van verdraagzaamheid tussen alle inwoners van Tynaarlo, ongeacht geaardheid, afkomst of geloof e.d.

  Gemeentelijk bestuur 
Voor een faciliterend en ondersteunend bestuur. Hart voor Vrijheid ondersteunt burgerinitiatieven en ondernemingen die de gemeenschap ten goede komen.

 Huisvesting 
Voor meer sociale huisvesting voor jong en oud, en voor alternatieve woonvormen voor betaalbare prijzen.

 Mijnbouwschade 
Gaswinning uit velden in het noorden van het land stoppen onder het motto ‘tegengas’. Steun aan de gedupeerden van bodemdaling.

 Energie
Continueren (zeker voorlopig!) van gas als brandstof voor de verwarming van woningen (gas is nog steeds de milieuvriendelijkste brandstof) onder het motto ‘voorgas’. Gasbehoefte invullen door middel van aankoop gas in het buitenland. Geen grote windmolens (parken).

  Milieu
Milieuverbeteringen (w.o. invoering statiegeld op zoveel mogelijk verpakkingen), het behoud van ‘groen’ (vegetatie) en het behoud en koesteren van ‘rust’ (stilte, waaronder dus het beperken van grote windmolens, en van de promotie van warmtepompen binnen de bebouwde kom. Dit zijn namelijk ‘lawaaimakers’ en creëren akoestische verontreiniging).

 ​Sportief
Realiseren van lichamelijke gezondheid middels steun aan sportvoorzieningen en zwemfaciliteiten voor jong en oud. Voor het stimuleren van de gezondheid van burgers zullen gemeentelijke voorzieningen open moeten blijven.

 ​Prins Bernhard Hoeve terrein 
We zijn tegen verdere uitbreiding en schaalvergroting van supermarktketens (en snack-ketens) die mensen aanzet om voor goedkope en minder gezonde producten te kiezen. Meer ruimte voor kleine en lokale ondernemers en winkels die gezondheid stimuleren. Voorkomen dat grote winkelketens de lokale ondernemers wegdrukken/failliet doen gaan.

 ​Onderwijs
Voor het invoeren van bewustzijnsonderwijs; faciliteren van bewustzijnsontwikkeling (vanaf het basisonderwijs) op maatschappelijk en op individueel (zelf reflectief) gebied. Te denken valt aan het regulier invoeren van mindfulness- en meditatiemethoden.  Extra fondsen voor / investeringen in alternatieve onderwijsinitiatieven. Minder overhead en managementkosten realiseren. 

 ​Welzijnswerk
Jeugd-, club- en buurthuiswerk en sociale betrokkenheid (opnieuw) realiseren en uitbreiden.
Resocialisatie en re-integratie van groepen die zich buiten de samenleving gesloten voelen. BOA’s zouden meer als jeugdwerker moeten fungeren. Verder: jeugd die jeugd helpt. 

 ​Cultuur
Stimuleren en faciliteren van culturele initiatieven in zo breed mogelijke zin (muziek, theater, dans, Drentse tradities en taal).

 ​Agrarische sector
Steun aan lokale boeren (voornamelijk biologische en biologisch-dynamische landbouw en veeteelt). Het stimuleren van de ontwikkeling van coöperaties die zorgen voor een (alternatieve) verspreiding van (agrarische) producten. Eerlijke prijzen voor gezonde en nutriëntrijke producten zijn van groot belang. Brede ondersteuning van alternatieve lokale initiatieven op dit gebied.

 ​Werkgelegenheid
Stimulering van klein ondernemerschap. Meer publieke opdrachten aanbieden aan zelfstandigen. Meer kringloopwinkels realiseren.

 ​Tynaarlopas
Invoering van een kortingspas voor OV en andere gesubsidieerde gemeentelijke voorzieningen voor de inwoners van Gemeente Tynaarlo.

Hart voor Vrijheid: 
vrijzinnig, kritisch, creatief, 
progressief vernieuwend, ondernemend, democratisch vanuit de basis, 
groen en sociaal
.

www.hartvoorvrijheid.nl